Immediate Affinity

Prywatność

Ochrona danych

Ochrona danych ma szczególnie wysoki priorytet w zarządzaniu administracyjnym miasta Eberswalde. Korzystanie ze strony internetowej miasta Eberswalde jest zasadniczo możliwe bez podawania danych osobowych. Jeżeli jednak osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać ze specjalnych usług świadczonych przez naszą administrację za pośrednictwem naszej strony internetowej, konieczne może być przetwarzanie danych osobowych. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest konieczne i nie ma podstawy prawnej do takiego przetwarzania, co do zasady uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą.

Przetwarzanie danych osobowych, na przykład imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub numer telefonu osoby, której dane dotyczą, odbywa się zawsze zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych oraz zgodnie z obowiązującymi w danym kraju przepisami o ochronie danych. miasto Eberswalde. Za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych miasto Eberswalde pragnie poinformować opinię publiczną o rodzaju, zakresie i celu gromadzonych, wykorzystywanych i przetwarzanych przez nas danych osobowych. Ponadto osoby, których dane dotyczą, są informowane o przysługujących im prawach za pomocą niniejszego oświadczenia o ochronie danych.

Miasto Eberswalde jako administrator wdrożyło liczne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia jak najpełniejszej ochrony danych osobowych przetwarzanych za pośrednictwem tej strony internetowej. Jednak transmisje danych przez Internet mogą generalnie mieć luki w zabezpieczeniach, tak że nie można zagwarantować całkowitej ochrony. Z tego powodu każda zainteresowana osoba może przekazywać nam dane osobowe w alternatywny sposób, na przykład telefonicznie.

 1. Definicje

Oświadczenie miasta Eberswalde o ochronie danych opiera się na terminach używanych przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń w momencie przyjęcia Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO). Nasze oświadczenie o ochronie danych powinno być czytelne i zrozumiałe zarówno dla opinii publicznej, jak i dla naszych klientów i partnerów biznesowych. Aby to zapewnić, chcielibyśmy wcześniej wyjaśnić używaną terminologię.

W niniejszym oświadczeniu o ochronie danych stosujemy następujące terminy:

 1. a) dane osobowe

Dane osobowe to wszelkie informacje, które dotyczą zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej „osoba, której dane dotyczą”). Za możliwą do zidentyfikowania jest osoba fizyczna, która bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie do identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jedna lub więcej szczególnych cech wyrażających fizyczne, fizjologiczne, genetyczną, psychologiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tej osoby fizycznej.

 1. b) podmiot danych

Osoba, której dane dotyczą, to każda zidentyfikowana lub możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie.

 1. c) Przetwarzanie

Przetwarzanie to każdy proces przeprowadzany z pomocą lub bez pomocy zautomatyzowanych procesów lub dowolny taki szereg procesów w związku z danymi osobowymi, taki jak zbieranie, zapisywanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, odczytywanie, wysyłanie zapytań, wykorzystywanie, Ujawnianie poprzez przesyłanie, rozpowszechnianie lub inna forma udostępniania, porównywania lub łączenia, ograniczania, usuwania lub niszczenia.

 1. d) Ograniczenie przetwarzania

Ograniczenie przetwarzania to oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania.

 1. e) Profilowanie

Profilowanie to każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu tych danych osobowych do oceny niektórych aspektów osobistych dotyczących osoby fizycznej, w szczególności aspektów związanych z wydajnością pracy, sytuacją ekonomiczną, zdrowiem, zdrowiem, osobistą analizą lub przewidywaniem preferencji, zainteresowań , wiarygodność, zachowanie, miejsce pobytu lub przeniesienie tej osoby fizycznej.

 1. f) pseudonimizacja

Pseudonimizacja to przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można już przypisać do konkretnej osoby, której dane dotyczą bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem, że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i podlegają środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym że dane osobowe nie mogą być przypisane do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

 1. g) Kontroler lub kontroler

Osobą odpowiedzialną lub osobą odpowiedzialną za przetwarzanie jest osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych. Jeżeli cele i sposoby tego przetwarzania są określone przez prawo Unii lub prawo państw członkowskich, osobę odpowiedzialną lub szczegółowe kryteria jej powołania można określić zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich.

 1. h) Procesory

Podmiot przetwarzający to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane osobowe w imieniu osoby odpowiedzialnej.

 1. i) Odbiorca

Odbiorca to osoba fizyczna lub prawna, organ, instytucja lub inny organ, któremu ujawniane są dane osobowe, niezależnie od tego, czy jest stroną trzecią, czy nie. Jednak organy, które mogą otrzymać dane osobowe w ramach konkretnego dochodzenia zgodnie z prawem Unii lub prawem państw członkowskich, nie są uważane za odbiorców.

 1. j) osoba trzecia

Osoba trzecia to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, agencja lub organ inny niż osoba, której dane dotyczą, osoba odpowiedzialna, podmiot przetwarzający i osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych na bezpośrednią odpowiedzialność podmiotu odpowiedzialnego lub podmiotu przetwarzającego .

 1. k) Zgoda

Zgoda to każde dobrowolne, świadome i jednoznaczne oświadczenie woli złożone przez osobę zainteresowaną w konkretnym przypadku w formie oświadczenia lub innego jednoznacznego działania afirmatywnego, którym osoba zainteresowana wskazuje, że wyraża zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych.

 1. Imię i nazwisko oraz adres osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie

Osobą odpowiedzialną w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, innych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Miasto Eberswalde
reprezentowany przez burmistrza Friedhelma Bogińskiego
Breite Strasse 41-44, 16225 Eberswalde
Niemcy
Tel.: 03334 64-0
E-mail: stadtverwaltung@eberswalde.de
Stronie internetowej: www.eberswalde.de

 1. Nazwa i adres inspektora ochrony danych

Inspektorem ochrony danych administratora jest:

Silvia Hoffmann
Miasto Eberswalde
Breite Strasse 41-44, 16225 Eberswalde
Niemcy
tel.: 03334 64142
E-mail: s.hoffmann@eberswalde.de

Każda zainteresowana osoba może w każdej chwili skontaktować się bezpośrednio z naszym inspektorem ochrony danych w przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii dotyczących ochrony danych.

 1. Ciasteczka

Strony internetowe miasta Eberswalde używają plików cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe, które są przechowywane i przechowywane w systemie komputerowym za pośrednictwem przeglądarki internetowej.

Wiele stron internetowych i serwerów używa plików cookie. Wiele plików cookie zawiera tak zwany identyfikator pliku cookie. Identyfikator pliku cookie to unikalny identyfikator pliku cookie. Składa się z ciągu znaków, za pomocą którego strony internetowe i serwery można przypisać do konkretnej przeglądarki internetowej, w której przechowywany był plik cookie. Dzięki temu odwiedzane strony internetowe i serwery mogą odróżnić indywidualną przeglądarkę osoby, której dane dotyczą, od innych przeglądarek internetowych, które zawierają inne pliki cookie. Konkretną przeglądarkę internetową można rozpoznać i zidentyfikować za pomocą unikalnego identyfikatora pliku cookie.

Korzystając z plików cookie, miasto Eberswalde może zapewnić użytkownikom tej witryny bardziej przyjazne dla użytkownika usługi, które nie byłyby możliwe bez ustawienia plików cookie.

Za pomocą plików cookie informacje i oferty na naszej stronie internetowej mogą być optymalizowane w interesie użytkownika. Jak już wspomniano, pliki cookie umożliwiają nam rozpoznawanie użytkowników naszej strony internetowej. Celem tego rozpoznawania jest ułatwienie użytkownikom korzystania z naszej strony internetowej. Na przykład użytkownik strony internetowej, która korzysta z plików cookie, nie musi ponownie wprowadzać swoich danych dostępowych za każdym razem, gdy odwiedza witrynę, ponieważ robi to strona internetowa i plik cookie przechowywany w systemie komputerowym użytkownika. Innym przykładem jest plik cookie koszyka zakupów w sklepie internetowym. Sklep internetowy wykorzystuje plik cookie do zapamiętania produktów, które klient umieścił w wirtualnym koszyku.

Osoba zainteresowana może w każdej chwili zapobiec umieszczaniu plików cookie przez naszą stronę internetową za pomocą odpowiedniego ustawienia w używanej przeglądarce internetowej, a tym samym trwale sprzeciwić się umieszczaniu plików cookie. Ponadto pliki cookie, które zostały już ustawione, można w dowolnym momencie usunąć za pomocą przeglądarki internetowej lub innego oprogramowania. Jest to możliwe we wszystkich popularnych przeglądarkach internetowych. Jeśli dana osoba wyłączy ustawienie plików cookie w używanej przeglądarce internetowej, nie wszystkie funkcje naszej strony internetowej mogą być w pełni użyteczne.

 1. Zbieranie ogólnych danych i informacji

Strona internetowa miasta Eberswalde zbiera szereg ogólnych danych i informacji przy każdym wejściu na stronę internetową przez osobę, której dane dotyczą, lub zautomatyzowany system. Te ogólne dane i informacje są przechowywane w plikach dziennika serwera. (1) rodzaje i wersje używanej przeglądarki, (2) system operacyjny, z którego korzysta system dostępu, (3) strona internetowa, z której system dostępowy dociera do naszej strony internetowej (tzw. referrer), (4) podstrony internetowe, które są dostępne za pośrednictwem systemu dostępowego na naszej stronie internetowej można kontrolować, (5) datę i godzinę dostępu do strony internetowej, (6) adres protokołu internetowego (adres IP), (7) dostawcę usług internetowych systemu dostępowego oraz (8) inne podobne dane i informacje, które służą do zapobiegania niebezpieczeństwu w przypadku ataków na nasze systemy informatyczne.

Korzystając z tych ogólnych danych i informacji, miasto Eberswalde nie wyciąga żadnych wniosków na temat zainteresowanej osoby. Informacje te są raczej potrzebne do (1) prawidłowego dostarczania zawartości naszej strony internetowej, (2) optymalizacji zawartości naszej strony internetowej i jej reklam, (3) zapewnienia stałej funkcjonalności naszych systemów informatycznych i technologii naszej strony internetowej oraz 4) przekazywania organom ścigania informacji niezbędnych do egzekwowania prawa w przypadku ataku cybernetycznego. Te anonimowo gromadzone dane i informacje są zatem statystycznie i dalej oceniane przez miasto Eberswalde w celu zwiększenia ochrony danych i bezpieczeństwa danych, aby ostatecznie zapewnić optymalny poziom ochrony przetwarzanych przez nas danych osobowych. Anonimowe dane w plikach dziennika serwera są przechowywane oddzielnie od wszystkich danych osobowych dostarczonych przez osobę, której dane dotyczą.

 1. Rejestracja na naszej stronie internetowej

Osoba, której dane dotyczą, ma możliwość zarejestrowania się na stronie internetowej administratora poprzez podanie danych osobowych. Jakie dane osobowe są przekazywane osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie wynika z odpowiedniej maski wprowadzania, która jest używana do rejestracji. Dane osobowe wprowadzone przez osobę, której dane dotyczą, są gromadzone i przechowywane wyłącznie do użytku wewnętrznego przez osobę odpowiedzialną za przetwarzanie i do własnych celów. Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie może zorganizować przekazanie danych jednemu lub większej liczbie podmiotów przetwarzających, na przykład dostawcy usług kurierskich, który również wykorzystuje dane osobowe wyłącznie do użytku wewnętrznego, który można przypisać osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Rejestrując się na stronie internetowej osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie, zapisywany jest również adres IP przydzielony przez dostawcę usług internetowych (ISP) danej osoby, data i godzina rejestracji. Dane te są przechowywane w kontekście, że jest to jedyny sposób, aby zapobiec niewłaściwemu korzystaniu z naszych usług i, w razie potrzeby, umożliwić dochodzenie w sprawie przestępstw kryminalnych. W tym zakresie przechowywanie tych danych jest niezbędne do ochrony osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Przekazanie tych danych osobom trzecim nie ma miejsca, chyba że istnieje prawny obowiązek przekazania lub przekazanie jest wykorzystywane do ścigania karnego.

Rejestracja osoby, której dane dotyczą, z dobrowolnym podaniem danych osobowych umożliwia administratorowi oferowanie jej treści lub usług, które ze względu na charakter sprawy mogą być oferowane wyłącznie zarejestrowanym użytkownikom. Zarejestrowane osoby mogą w dowolnym momencie zmienić podane podczas rejestracji dane osobowe lub do ich całkowitego usunięcia z bazy danych osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie udzieli w dowolnym momencie na żądanie informacji o tym, jakie dane osobowe dotyczące danej osoby są przechowywane. Ponadto osoba odpowiedzialna za przetwarzanie poprawia lub usuwa dane osobowe na żądanie lub poradę osoby, której dane dotyczą, pod warunkiem, że nie istnieją przeciwne ustawowe wymogi dotyczące przechowywania. Inspektor ochrony danych wymieniony w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych oraz wszyscy pracownicy osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie są w tym kontekście do dyspozycji zainteresowanej osoby jako osoby kontaktowe.

 1. Możliwość kontaktu przez stronę internetową

Ze względu na regulacje prawne na stronie internetowej miasta Eberswalde znajdują się informacje umożliwiające szybki kontakt elektroniczny i bezpośrednią komunikację, w tym również ogólny adres na tzw. pocztę elektroniczną (adres e-mail). Jeżeli osoba, której dane dotyczą, skontaktuje się z osobą odpowiedzialną za przetwarzanie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, dane osobowe przekazane przez osobę, której dane dotyczą, zostaną automatycznie zapisane. Takie dane osobowe przekazane dobrowolnie przez osobę, której dane dotyczą, osobie odpowiedzialnej za przetwarzanie, są przechowywane w celu przetwarzania lub kontaktu z osobą, której dane dotyczą. Te dane osobowe nie są przekazywane osobom trzecim.

 1. Rutynowe usuwanie i blokowanie danych osobowych

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie przetwarza i przechowuje dane osobowe osoby, której dane dotyczą, tylko przez okres niezbędny do osiągnięcia celu przechowywania lub jeżeli określają to dyrektywy i rozporządzenia europejskie lub inny ustawodawca w przepisach ustawowych lub wykonawczych, odpowiada za przetwarzanie, została podana.

Jeśli cel przechowywania przestanie obowiązywać lub jeśli upłynie okres przechowywania określony przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie lub inny odpowiedzialny ustawodawca, dane osobowe będą rutynowo blokowane lub usuwane zgodnie z przepisami ustawowymi.

 1. Prawa osoby, której dane dotyczą

a) Prawo do potwierdzenia

Każda zainteresowana osoba ma prawo przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń do zażądania od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane. Jeśli dana osoba chce skorzystać z tego prawa do potwierdzenia, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

b) Prawo do informacji

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego dawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania w dowolnym momencie bezpłatnych informacji o przechowywanych na jej temat danych osobowych oraz kopii tych informacji od osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Ponadto dyrektywy i rozporządzenia europejskie przyznają osobie, której dane dotyczą, dostęp do następujących informacji:

 • cele przetwarzania
 • kategorie danych osobowych, które są przetwarzane;
  Odbiorcy lub kategorie odbiorców, którym dane osobowe zostały ujawnione lub są nadal ujawniane, w szczególności odbiorcy w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych
 • w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych lub, jeśli nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu
 • istnienie prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych dotyczących Ciebie lub ograniczenia przetwarzania przez osobę odpowiedzialną lub prawa do sprzeciwu wobec tego przetwarzania
 • istnienie prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • jeśli dane osobowe nie są zbierane od osoby, której dane dotyczą: Wszystkie dostępne informacje o pochodzeniu danych
 • istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania zgodnie z art. 22 ust. 1 i 4 RODO oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zastosowanej logice oraz zakresie i zamierzonych skutkach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo do informacji, czy dane osobowe zostały przekazane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. W takim przypadku osoba, której dane dotyczą, ma prawo do otrzymania informacji o odpowiednich gwarancjach związanych z transmisją.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do informacji, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

c) Prawo do sprostowania

Każdej osobie, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, przysługuje prawo przyznane przez dyrektywy i rozporządzenia europejskie do żądania niezwłocznego sprostowania dotyczących jej nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z uwzględnieniem celów przetwarzania, żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych – w tym poprzez zgłoszenie uzupełniające.

Jeśli osoba, której dane dotyczą, chce skorzystać z tego prawa do sprostowania, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

d) Prawo do usunięcia (prawo do bycia zapomnianym)

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, o ile ma zastosowanie jeden z poniższych powodów i o ile przetwarzanie nie jest niezbędny:

 • Dane osobowe zostały zebrane lub w inny sposób przetworzone do celów, do których nie są już potrzebne.
 • Osoba, której dane dotyczą, cofa swoją zgodę, na której opierało się przetwarzanie zgodnie z Art. 6 ust. 1 litera a RODO lub Art. 9 ust. 2 lit. a RODO i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania.
 • Zgodnie z Art. 21 ust. 1 DS-GVO sprzeciw wobec przetwarzania i nie ma nadrzędnych uzasadnionych powodów przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się zgodnie z Art. 21 ust. 2 sprzeciw DS-GVO wobec przetwarzania.
 • Dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • Usunięcie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z prawa Unii lub prawa państw członkowskich, któremu podlega osoba odpowiedzialna.
 • Dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowanymi usługami społeczeństwa informacyjnego zgodnie z Art. 8 ust. 1 RODO.

Jeżeli zachodzi jeden z wyżej wymienionych powodów, a osoba zainteresowana chciałaby, aby dane osobowe przechowywane przez miasto Eberswalde zostały usunięte, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Pełnomocnik ds. ochrony danych miasta Eberswalde lub inny pracownik zapewni niezwłoczne wykonanie żądania usunięcia.

Czy dane osobowe zostały upublicznione przez miasto Eberswalde i czy jest ono odpowiedzialne jako osoba odpowiedzialna zgodnie z Art. 17 ust. 1 RODO w celu usunięcia danych osobowych, miasto Eberswalde podejmie odpowiednie środki, w tym środki techniczne, biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszty wdrożenia, aby poinformować inne podmioty przetwarzające dane, które przetwarzają opublikowane dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą zażądała ich usunięcia wszystkich linków do tych danych osobowych lub kopii lub replikacji tych danych osobowych od tych innych osób odpowiedzialnych za przetwarzanie danych, o ile przetwarzanie nie jest konieczne. Inspektor ochrony danych miasta Eberswalde lub inny pracownik zorganizuje niezbędne w indywidualnych przypadkach.

e) Prawo do ograniczenia przetwarzania

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania, jeżeli spełniony jest jeden z poniższych warunków:

 • Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych na okres pozwalający osobie odpowiedzialnej sprawdzić prawidłowość danych osobowych.
 • Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, osoba zainteresowana odmawia usunięcia danych osobowych, a zamiast tego żąda ograniczenia wykorzystania danych osobowych.
 • Osoba odpowiedzialna nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych.
 • Osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania zgodnie z. Art. 21 ust. 1 RODO i nie ustalono jeszcze, czy prawnie uzasadnione powody osoby odpowiedzialnej przeważają nad powodami osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli spełniony jest jeden z powyższych warunków, a osoba zainteresowana chciałaby zażądać ograniczenia danych osobowych przechowywanych przez miasto Eberswalde, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie. Inspektor ochrony danych miasta Eberswalde lub inny pracownik zorganizuje ograniczenie przetwarzania.

f) Prawo do przenoszenia danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do otrzymania dotyczących jej danych osobowych, które zostały udostępnione osobie odpowiedzialnej przez osobę, której dane dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym i maszynowym -czytelny format. Masz również prawo przekazać te dane innej osobie odpowiedzialnej bez przeszkód ze strony osoby odpowiedzialnej, której dane osobowe zostały przekazane, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody zgodnie z Art. 6 ust. 1 litera a RODO lub Art. 9 ust. 2 lit a RODO lub na umowie zgodnie z Art. 6 ust. 1 lit. b RODO, a przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem procedur zautomatyzowanych, o ile przetwarzanie nie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub odbywa się w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialny.

Ponadto, korzystając z prawa do przenoszenia danych zgodnie z Art. 20 ust. 1 RODO, masz prawo do przekazania danych osobowych bezpośrednio od jednej osoby odpowiedzialnej do innej osoby odpowiedzialnej, o ile jest to technicznie wykonalne i pod warunkiem, że nie narusza to praw i wolności innych osób.

Aby skorzystać z prawa do przenoszenia danych, osoba zainteresowana może w każdej chwili skontaktować się z inspektorem ochrony danych wyznaczonym przez miasto Eberswalde lub innym pracownikiem.

g) Prawo do sprzeciwu

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego ustawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na Art. 6 ust. 1 lit. e lub f DS-GVO ma miejsce, do wniesienia sprzeciwu. Dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów.

Miasto Eberswalde nie będzie już przetwarzać danych osobowych w przypadku sprzeciwu, chyba że możemy udowodnić ważne prawnie uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obrony roszczeń prawnych.

Jeżeli miasto Eberswalde przetwarza dane osobowe w celu obsługi poczty bezpośredniej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych do celów takiej reklamy. Dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, sprzeciwi się przetwarzaniu w celach marketingu bezpośredniego w mieście Eberswalde, miasto Eberswalde nie będzie już przetwarzać danych osobowych w tych celach.

Ponadto osoba, której dane dotyczą, ma prawo, z przyczyn wynikających z jej szczególnej sytuacji, do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych przez Miasto Eberswalde do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych celów zgodnie z Art. 89 ust. 1 RODO, wnieść sprzeciw, chyba że takie przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania leżącego w interesie publicznym.

Aby skorzystać z prawa do sprzeciwu, osoba zainteresowana może skontaktować się bezpośrednio z inspektorem ochrony danych miasta Eberswalde lub innym pracownikiem. Osoba, której dane dotyczą, może również, w związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego, niezależnie od dyrektywy 2002/58/WE, skorzystać z prawa sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne.

h) Zautomatyzowane podejmowanie decyzji w indywidualnych sprawach, w tym profilowanie

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu – w tym profilowaniu – wywołującej wobec niej skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływającej, jeżeli decyzja (1) nie jest konieczna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) jest dopuszczalna na podstawie prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega osoba odpowiedzialna, oraz tych przepisów podejmuje odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą lub (3) następuje za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą.

Jeżeli decyzja (1) jest niezbędna do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której dane dotyczą, a osobą odpowiedzialną, lub (2) została podjęta za wyraźną zgodą osoby, której dane dotyczą, miasto Eberswalde podejmie odpowiednie środki w celu ochrony praw i wolności oraz prawnie uzasadnionych W celu ochrony interesów osoby, której dane dotyczą, w tym co najmniej prawa do uzyskania interwencji osoby odpowiedzialnej, wyrażenia własnego stanowiska i zakwestionowania decyzji

Jeżeli osoba, której dane dotyczą, chce dochodzić swoich praw w odniesieniu do zautomatyzowanych decyzji, może w każdej chwili skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

i) Prawo do wycofania zgody na podstawie przepisów o ochronie danych

Każda osoba, której dotyczy przetwarzanie danych osobowych, ma przyznane przez europejskiego prawodawcę dyrektyw i rozporządzeń prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Jeśli dana osoba chce skorzystać z prawa do wycofania zgody, może w dowolnym momencie skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych lub innym pracownikiem osoby odpowiedzialnej za przetwarzanie.

 1. Przepisy o ochronie danych w zakresie aplikacji i korzystania z Facebooka

Osoba odpowiedzialna za przetwarzanie zintegrowała na tej stronie komponenty firmy Facebook. Facebook to sieć społecznościowa.

Sieć społecznościowa to miejsce spotkań społecznościowych obsługiwane w Internecie, społeczność internetowa, która zwykle umożliwia użytkownikom komunikowanie się ze sobą i interakcję w przestrzeni wirtualnej. Sieć społecznościowa może służyć jako platforma wymiany opinii i doświadczeń lub umożliwia społeczności internetowej dostarczanie informacji osobistych lub związanych z firmą. Facebook umożliwia między innymi tworzenie profili prywatnych, przesyłanie zdjęć i sieci za pośrednictwem próśb znajomych.

Operatorem Facebooka jest Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, mieszka poza USA lub Kanadą, osobą odpowiedzialną za przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia.

Za każdym razem, gdy odwiedzana jest jedna z poszczególnych stron tej strony internetowej, której operatorem jest osoba odpowiedzialna za przetwarzanie i na której zintegrowano komponent Facebooka (wtyczka Facebooka), przeglądarka internetowa w systemie informatycznym osoby, której dane dotyczą jest automatycznie aktywowany przez odpowiedni komponent Facebooka, powoduje pobranie reprezentacji odpowiedniego komponentu Facebooka z Facebooka. Pełny przegląd wszystkich wtyczek Facebooka można znaleźć pod adresem https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE można pobrać. W ramach tego procesu technicznego Facebook otrzymuje informację, którą konkretną podstronę naszej witryny odwiedza dana osoba.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Facebooku, Facebook rozpoznaje przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas trwania danego pobytu na naszej stronie internetowej, którą konkretną podstronę naszej strony internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą. Informacje te są gromadzone przez komponent Facebooka i przypisywane do odpowiedniego konta Facebook osoby, której dotyczy Facebook. Jeśli osoba, której dane dotyczą, aktywuje jeden z przycisków Facebooka zintegrowanych na naszej stronie internetowej, na przykład przycisk „Lubię to”, lub jeśli osoba, której dane dotyczą, skomentuje, Facebook przypisuje te informacje do osobistego konta użytkownika na Facebooku osoby, której dane dotyczą, i zapisuje te dane osobowe.

Facebook otrzymuje za pośrednictwem komponentu Facebooka zawsze informację, że dana osoba odwiedziła naszą stronę internetową, jeśli dana osoba jest zalogowana na Facebooku w tym samym czasie, gdy wchodzi na naszą stronę internetową; odbywa się to niezależnie od tego, czy dana osoba kliknie komponent Facebooka, czy nie. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, nie chce, aby te informacje były przesyłane do Facebooka, może uniemożliwić transmisję, wylogowując się ze swojego konta na Facebooku przed wywołaniem naszej strony internetowej.

Polityka danych opublikowana przez Facebook, która jest dostępna pod adresem https://de-de.facebook.com/about/privacy/ jest dostępny, informuje o gromadzeniu, przetwarzaniu i wykorzystywaniu danych osobowych przez Facebook. Wyjaśnia również, jakie opcje ustawień oferuje Facebook w celu ochrony prywatności osoby, której dane dotyczą. Ponadto dostępne są różne aplikacje, które umożliwiają tłumienie transmisji danych do Facebooka, na przykład bloker Facebooka od dostawcy Webgraph, który jest dostępny pod adresem http://webgraph.com/resources/facebookblocker/ można nabyć. Takie aplikacje mogą być wykorzystywane przez osobę, której dane dotyczą, do tłumienia transmisji danych do Facebooka.

 1. Przepisy dotyczące ochrony danych dotyczące stosowania i korzystania z Instagrama

Na tej stronie administrator zintegrował komponenty z Instagrama. Instagram to wielojęzyczna, publicznie dostępna usługa mikroblogowania, na której użytkownicy mogą publikować i rozpowszechniać tak zwane tweety. Te tweety są dostępne dla wszystkich, także dla osób, które nie są zalogowane na Instagramie. Tweety są również wyświetlane tzw. obserwatorom danego użytkownika. Obserwujący to inni użytkownicy Instagrama, którzy śledzą tweety użytkownika. Ponadto Instagram umożliwia docieranie do szerokiej publiczności za pomocą hashtagów, linków lub retweetów.

Jeśli dana osoba jest jednocześnie zalogowana na Instagramie, Instagram rozpoznaje, którą konkretną podstronę naszej witryny internetowej odwiedza osoba, której dane dotyczą, przy każdej wizycie na naszej stronie internetowej przez daną osobę i przez cały czas jej pobytu na naszej stronie internetowej .

 1. Podstawa prawna przetwarzania

Art. 6 Świeciłem. RODO stanowi podstawę prawną operacji przetwarzania, dla których uzyskujemy zgodę na określony cel przetwarzania. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, jak ma to miejsce na przykład w przypadku operacji przetwarzania, które są niezbędne do dostawy towarów lub świadczenia innych usług lub świadczenia, przetwarzanie opiera się na Art. 6 I lit. b RODO. To samo dotyczy operacji przetwarzania, które są niezbędne do wykonania środków przed zawarciem umowy, na przykład w przypadku zapytań dotyczących naszych produktów lub usług. Jeżeli miasto Eberswalde podlega obowiązkowi prawnemu wymagającemu przetwarzania danych osobowych, przetwarzanie odbywa się na podstawie Art. 6 I lit. c RODO. W rzadkich przypadkach może być konieczne przetwarzanie danych osobowych w celu ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą lub innej osoby fizycznej. Miałoby to miejsce na przykład, gdyby odwiedzający nasz dom został ranny, a jego imię i nazwisko, wiek, dane ubezpieczenia zdrowotnego lub inne istotne informacje musiałyby zostać przekazane lekarzowi, szpitalowi lub innej stronie trzeciej. Wówczas przetwarzanie odbywałoby się na podstawie Art. 6 I lit. d RODO. Docelowo operacje przetwarzania mogłyby opierać się na Art. 6 I lit. f RODO. Operacje przetwarzania, które nie są objęte żadną z wyżej wymienionych podstaw prawnych, opierają się na tej podstawie prawnej, jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ochrony prawnie uzasadnionego interesu miasta Eberswalde lub osoby trzeciej, o ile interesy, podstawowe prawa i wolności osoba zainteresowana nie ma pierwszeństwa. Takie operacje przetwarzania są nam szczególnie dozwolone, ponieważ zostały wyraźnie wymienione przez prawodawcę europejskiego. W związku z tym uznał, że uzasadniony interes można założyć, jeśli dana osoba jest klientem osoby odpowiedzialnej (motyw 47 zdanie 2 RODO).

 1. Okres przechowywania danych osobowych

Kryterium czasu przechowywania danych osobowych jest odpowiedni ustawowy okres przechowywania. Po upływie tego okresu odpowiednie dane są rutynowo usuwane, pod warunkiem, że nie są już wymagane do realizacji lub zainicjowania umowy.

 1. Postanowienia prawne lub umowne dotyczące udostępniania danych osobowych; Konieczność zawarcia umowy; Obowiązek podania danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą; możliwe konsekwencje braku świadczenia

Wyjaśniamy, że podanie danych osobowych jest częściowo wymagane przez prawo lub może wynikać z przepisów umownych (np. informacje o kontrahencie). W celu zawarcia umowy czasami może być konieczne przekazanie nam przez osobę, której dane dotyczą, danych osobowych, które następnie musimy przetwarzać. Na przykład osoba, której dane dotyczą, jest zobowiązana do przekazania nam danych osobowych, gdy miasto Eberswalde zawiera z nią umowę. Niepodanie danych osobowych oznaczałoby, że umowa nie mogłaby zostać zawarta z daną osobą. Zanim osoba zainteresowana przekaże dane osobowe, osoba zainteresowana musi skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych. Nasz inspektor ochrony danych każdorazowo informuje osobę, której dane dotyczą, czy podanie danych osobowych jest wymagane przepisami prawa lub umową lub jest niezbędne do zawarcia umowy, czy istnieje obowiązek podania danych osobowych oraz jakie konsekwencje miałby brak podania danych osobowych.

 1. Istnienie zautomatyzowanego podejmowania decyzji

Miasto Eberswalde nie stosuje automatycznego podejmowania decyzji ani profilowania.

16. Analiza internetowa przez „Matomo”

Masz możliwość uniemożliwienia analizowania i łączenia podjętych tutaj działań. Pozwoli to chronić Twoją prywatność, ale także uniemożliwi właścicielowi wyciąganie wniosków z Twoich działań i ułatwi Tobie i innym użytkownikom korzystanie

You may choose to prevent this website from aggregating and analyzing the actions you take here. Doing so will protect your privacy, but will also prevent the owner from learning from your actions and creating a better experience for you and other users.